משחק בחרמה ללחב ןא'צ-התליאש באינטרנט

                                  Query-Chan in Spaceland קחשמ

בחרמה ללחב ןא'צ-התליאש (Query-Chan in Spaceland):

.רוחשה רוחה ךרד הסט איהש דע רדסב היה לכהו ללחב העסנ ןא'צ-ירווק ת .תושגר הרוביגהמ ללש ,הרזומ הרוצב הניפסב לעפ הכישמה חוכ .עודי אל םוקמב הדבל ירמגל התייה איה ,הררועתהשכו .רידנ ריווא ינפמ ןגמש ללח ונשי שארבש בוט .רוזאה תא רוקחל ךירצ התא ךכ םשלו הניפסה תא אוצמל ךירצ התא .הניפסל השיג רשפאיו רעשה תא חתפיש חתפמ ושפחו Spaceland בש Query- .שגפיהל םיצלאנ ןיידעש ,םיימוקמ םיבשות ידי לע ףטחנ אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות