משחק ןורכיז טובור תובכר באינטרנט

                                  Robot Trains Memory קחשמ

ןורכיז טובור תובכר (Robot Trains Memory):

.יביטקלס תובורק םיתיעלו דואמ בכרומ רבד אוה ןורכיז .עורג ךכ לכ אל ומצעלשכ אוהש ,ערה תא תוריהמב םיחכושו בוטה תא םירכ .רדהנ הז בוט ןורכיז שיש ןעטי אל דחא ףא לבא .םיטובור ויהי ךל תועודיה תבכרה תויומדו ,טובור תובכר ןורכיז ונלש .תובכרב סלכואמה ,םמלוע לש לע-ירוביג םה .םיבשותה לכ לש םלרוגל םיארחא תויהל םהל המרג םיטובורל תוליגר תובכ .עורב םחליהלו םהילע ןגהל םהילע .םירוביג אצמו םיפלק חתפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות