משחק חיטבא הרויה באינטרנט

                                  Watermelon Shooter קחשמ

חיטבא הרויה (Watermelon Shooter):

.ףרה אלל ןמאתהל ךירצ התא תונוש תויורחתב קלח תחקלו םסרופמ עלקל ךו .םוט ריעצה דליה יח וב עבטה קיחל אצוי התא םיחיטבא הרויה קחשמב םוי .יריב ןמאתמו רצחל סנכנ אוה םוי לכ .הלחתהה בצמב היהי ךלש רוביגה קשנ ףוסיא .הווחה רצח היהת ךסמה לע ךלומ .םינוש תומוקמב ונקתוי םיחיטבא .שאב חותפלו םיחיטבאה​​ לא קשנה ןוויכ תא תוריהמב ןווכל םכילע היהי .תודוקנ חיוורת הרטמב רודכב עגופ התאשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות