משחק ללחב ללחה להנמ באינטרנט

                                  Space Space Manager קחשמ

ללחב ללחה להנמ (Space Space Manager):

.לולסמל הרבעוה שדחה רודהמ ללח תנחת .ליבקמב היגרנא תנחת קפסמה ,רוזחימ לעפמ השעמל והז .תיחרכה טושפ איה תישונא תוחכונ ,רונתב םינעטנה םיצפח ןוימ ךרוצל ך .קחשמה ללחה להנמב ןייממו רקבל ךופהת התא .םירטמרפ ינש גיצת וילע הציחל ;ןימי דצב רוחהמ םיעיפומ םיטירפ ,תעל .ףורשל וא ץפחה תא בוזעל :תוריהמב רוחבל םכילע ,תילאנב תולעו ףרשיי .ןוחצינ תודוקנ ךל איבי ןוכנ ןוימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות