משחק ילש לודגה לודגה רבחה באינטרנט

                                  My Big Big Friend קחשמ

ילש לודגה לודגה רבחה (My Big Big Friend ):

.םיפתושמ םיסרטניא סיסב לע ודדייתה טמו יליל ,ירוי :םירבח השולש .ותוא איצמהש הז דבלמ םלוכל הארנ יתלב ראשנש ינוימד לודג רבח שי םה .ונלש תויומדל הרקש המ הזו ,ותוא תוארל םילוכי םימיוסמ םידלי םגש ר .םהלש םילודגה םירבחל םגו םירבחל וכפה םה .סאילוג לוחכה ליפה אוה ירוי לש ורבח .וגנוב םשב הלש קוריה ורוגנקה תא הצירעמ טאמו ,הסנ הדורו הפרי' ג ש .ילש לודגה לודגה רבחה ונלש קחשמב תורחא תויומדו תויומדה לכ תא תוא .םילוחכ םיפלק םתוא ירוחאמ ואבחתה םה .םיהז ינש שפח ,םתוא חותפלו אוצמל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות