משחק L'inaspettato באינטרנט

                                  L'inaspettato קחשמ

L'inaspettato (L'inaspettato):

.םייבויח תושגר הברהו ףסונ עדימ ,םישדח םימשר ,םהמ םימיהדמ םייוליג .ול הכחמ אל דחא ףאש הזל וליפאו תורקל לוכי רבד לכ ,השעמל לבא .ומלועמ הנוש הז ךיא תוארלו חטשה ינפל תולעל טילחה אוה םעפ ךא ,קונ .לודג לדבה האר אל טעמכשכ ותעתפה התייה המ .םיפסונ םינוכיסו תונכס וב שיש קר ,םורכונומ םלוע ותוא והז .ונלש יפואה לע ןגהל ולכות םהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות