משחק סילאסיפ באינטרנט

                                  Physalis קחשמ

סילאסיפ (Physalis):

.לודגu200bu200b סונייקוא קמועב הרצונ ריוואה תעוב .המצע ןיב ססומתהלו המינפ םורזל הלוכי העוב וב ,ריווא שי םימה ינפ .ותוא תניועה הביבסהמ חורבל רוביגה טילחה ךכ לע ול עדונש רחאל .Physalis קחשמב ול רוזעתש השקיבו לק ךכ לכ אל הזש הניבה רודכה הלע .םי תינלכ ,תוזודמ ,םילפרועמ םיגד ביבס .דואמ עיגפ אוה ,העובה תא ץורפל ידכב ןטק עגמ קיפסמ .םילושכמה לכ ביבס ףפוכתמ ,ןכוסמ םימ ביתנ ךרואל רודכה תא ריבעהו ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות