משחק 3D בכור העונת באינטרנט

                                  Traffic Rider 3D קחשמ

3D בכור העונת (Traffic Rider 3D):

.תולולת תוינפ הברה םע ךורא לולסמ לומו ,ההובג תוריהמב םיינפוא אוצ .םניחב םינושארה םיינפואה תא ולבקת .ונלש םיצורימב חצנל הסנ ,רתוי הבוטו הבוט תינוכמ הצור התא םא ,תאז .ךיניע לומ שממ חתמיי לולסמהו הגהה ירוחאמ בשת התא .בצ לש יוניכ לבקל אל ידכ ,תוריהמה תא ורפישו שיבכב ופצ .ןיטולחל וילע טלושו עונפוא לע בשוי התא וליאכ המלש תואיצמ תשוחת ך .ןיטולחל ךב יולת לכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות