משחק .טפירדה ךלמ io באינטרנט

                                  Drift king.io קחשמ

.טפירדה ךלמ io (Drift king.io):

.Drift King קחשמב םכל הכחמ תוינוכמה םלוע io. .םירחא העיסנ וא הסיט ינונגנמו םיקוסמ ,םיסוטמ ,תוינוכמ קר אלא ,דח .תורחתו תוניוע לש םלוע שי .תוגיהנמ לע םימחלנ םלוכ ,רתוול הצור אל דחא ףא .םהלש םיללכה יפל קחשל הצור התא םא ,המוד הליהקב אצמנ התאש ןוויכמ .םישורדה םירטמרפה לכ לש םלשומה בולישה תגשה ךות םהלש תינוכמה תא ף .תמלשומ הרוצב הב טולשל םכילעו תוינוכמ זיזהל תירקיעה ךרדה אוה ףחס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות