משחק !םתוא לילס באינטרנט

                                  Reel 'Em In! קחשמ

!םתוא לילס (Reel 'Em In!):

!Reel 'Em In ונלש קחשמב םכל הכחמ םיגדה םוקמ .לבגומ ןמז קר ןאכ תולבל לוכי גייד לכש ירלופופ ךכ לכ הז לבא .רשפאה לככ הליעי הרוצב וב שמתשהל םכילע ןכל .םיממ רתוי הבע ףצש לבז ,םירתוימ םיטירפ לש הסמ שי ,םיגד דבלמ ,םימ .תוליגר ריווא תועוב אלא ,ךלש ירקיעה ביואה אל אוה לבא .םכרובע רקי ךכ לכ אוהש ,זבזובמה ןמזה הזו ,העובהמ רטפיהל ידכ חטשה .תוילמיסקמ תודוקנ חיוורהלו םיגד רתוי סופתל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות