משחק םילעוש באינטרנט

                                  Bloxs קחשמ

םילעוש (Bloxs):

.Bloxs קחשמב תיסחי רצ ליבשב לגלגתי לודג םודא רודכ .וכרדב הלעיש המ לכב שגנתהל רודכהמ עונמל - הטושפ המישמ ךל שי .םינוש םילדגב םירופאה םיקולבה תא החלצהב ףוקעל תומדל םירשפאמ םה , .הדבכו הקצומ ןבא אוה ולש רמוחה ,ימוג אל אוה ,ץיפקהל עדוי אל רובי .ךלש תודוקפל ביגי דימת אל רודכה ןכל .קפואב םיעיפומה םילושכממ ענמיהל שארמ וננוכתה ,המידק ולכתסהו םיבו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות