משחק התא רפמק לש גוס הזיא ץיקה הנחמ יא באינטרנט

                                  Summer Camp Island What Kind of Camper Are You קחשמ

התא רפמק לש גוס הזיא ץיקה הנחמ יא (Summer Camp Island What Kind of Camper Are You):

.Are You סופמק יאה סופמק ונלש קחשמהו שדחה ריוצמה טרסה ירוביג םה .םינוש םירזומ םיעוריא םימייקתמ וב ,םימסקה הנחמ חטש לע םימקוממ םה .םישנא ומכ שממ רבדלו םיילגר יתש לע עונל םילוכי םה ,םיליגר םתא וי .ונלש ןטקה ןחבמה תרזעב םכלש תועדומה תא קודבל ןמזה עיגה ,תויומדה .הז ןפוד אצוי הנחמב םירבח תויהל ןכומ התא המכ דע עבקי אוה