משחק העיבצ רפסה תיבל הרזחב באינטרנט

                                  Back To School Coloring book קחשמ

העיבצ רפסה תיבל הרזחב (Back To School Coloring book):

?שדחה Back to School -ה עיפוה ךיא ,םדוקה רפסה תא תרייצ ןכ ינפל א .10 ןב - טעמכ תירלופופה קחשמה תומדל שדקומ אוה םעפה .םידהואלו םינקחשל בוהאל יואר ,ונלש תכלה בכוכל םידגנתמה םירזה תוח .דימ אל וילא התנפ העיבצ תרדסש עיתפמ וליפא הז .הצירטמוא תרזעב םישכרנה ,םירחא השולשו ולש ליגרה יצראה הארמב עיפו .ךילהתהמ הנהנו עבצ