משחק וירטסימ הקסוב באינטרנט

                                  Bosque Misterio קחשמ

וירטסימ הקסוב (Bosque Misterio):

.תוניינעמו תולודג תואקתפרהל םכלש רוביגה הכחמ םש ,וירטסימ הקסוב ו .תומיענ אל םגו תועתפה אלמ וטטושת וילא םוקמהש איה הדבועה .םיבמוז םה םינותחתה דחא .םהלש הייארה הדשל סנכיי אוה םא תומדה תא ופקתי יאדוובו לוכאל המ ם .םיתמה תא דימשהלו ברקל םתוא תחקל ,םהמ חורבל לוכי התא .םימוקימ רוקחל ,םינוש םיטירפ ףוסאל ,טטושל :לכה תושעל לוכי התא תר .תובירמ ענמיהל ןתינ אלש ךכ ,םיבר ויהי םיתומיעה וב ולקתתש םוקמ לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות