משחק הגיהנ וירמ לש העיבצ רפס באינטרנט

                                  Mario Driving Coloring Book קחשמ

הגיהנ וירמ לש העיבצ רפס (Mario Driving Coloring Book):

.םסקומ אוהו בכור דיקפתב ןמזמ ומצע תא הסינ וירמ .תוינוכמ ,םיעונפוא :בכר ילכ המכ רבכ שי רוטלטסניאה לש ךסומב .ריהמ בכרב וא םיינפואב גהונ אוהשכ ראותמ אוה םש ,ורכזל תונומת המכ .י'גיאול ויחאלו וירבחל ברברתהל הצור וירמ .העיבצ רפס הגיהנ וירמ העיבצ רפס לש םידומעב םימושירה לש העיבצ ידי .תונורפע 24 ךתושרל ,עובצל לחתה