Winter Falling Survival Strategy קחשמ

ףרוחב תודרשיה תייגטרטסא (Winter Falling Survival Strategy):

.לפרטניוו ברק תא םירכוז סכה יקחשמ ידהוא .Winter Falling תודרשיהה תייגטרטסא לש קחשמה תעפוה ירצויל הארשה ה .םיכומסה םינבמהו הריטה לע הנגהה תחטבהב תבכרומ איהו הרוהט היגטרטס .הליעי הנגה חיטבהל ךכבו ,תומוקמב םכאבצ תא ביצהל םכילע ,ביואה תפק .הדמשהלו ביואה אבצמ קלח תדרפהל בראמ תודוכלמ ביצה ,םתוא תיצהלו םי .תופצל קר ךרטצת ,ליחתי ברקהו ךיתוחוכ לכ תא ביצתש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות