משחק טמתשמ באינטרנט

                                  Plane Dodger קחשמ

טמתשמ (Plane Dodger):

.קוריהו םודאה אבצה ןיב אבה תומיעה לא ךתוא ךושמי טמתשמ סוטמה קחשמ .קורי - טועימה לש דצב היהת התא .להנת ותוא ,דחא יברק ןואד קר םתושרל .םש שורשרל םורגל ידכ וחטשל ףועלו ביואה ימוסחמ תא ץורפל איה המישמ .ןדיל סט אוהש תוהבגה םעו ביואב שגנתי אלש תנמ לע תופיצרב והבוג תמ .רתוי םיקזח םה יכ ,ךתוא וסרהי םה ,םיסוטמב שגנתת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות