משחק ישאר רעש באינטרנט

                                  Main Gate קחשמ

ישאר רעש (Main Gate):

.האנק תררועמ תורידתב ועיפוי םתופתתשהב םיקחשמ זא ,ןכ םאו ,ילאוטרי .ולגלגתי םישאר ינש ןוכנ רתוי וא ,הדשל סנכייו ישארה רעשה תא שוגפ .ומצע קחשמה לוהינ תחת אצמנש ,ינשה תא סיבהל וחילצת םהמ דחא .לק ךכ לכ היהי הזש בושחת לא ךא ,םירעש עיקבהל אוה לגרודכב רגתאה .ותבוטל ןהב שמתשמו ,תויועט ץימחי אלו חקיפ ךלש ביריה .רתוי ימומרע תצקו םכח אלא ,רתוי זירז םתס אל היה