משחק טובזונס לש טסקטה תואקתפרה באינטרנט

                                  Snozbot`s Text Adventure קחשמ

טובזונס לש טסקטה תואקתפרה (Snozbot`s Text Adventure):

.תומיוסמ תולועפ עצבל ותנכותש תונוכמ םצעב םה םיטובור .Snozbot לש טסקטה תואקתפרה קחשמב ונלש תומדה לע לח אל רבדה ךא ,חו .עיתפמ ןפואב ןטק לדוגב דואמ בכרומ בבש תרוצב ינורטקלא חומ ול היהש .ימצע ךוניחב דובעלו בושחל היה לוכי טובורה ותוכזב .זוזל תעדוי קרש ,לזרב תכיתחל ךפה רוביגהו בנגנ חומה - קהוב עוריא .ול רוזעת התאו ריבס םויק ומצעל ריזחהל הצור אוה .טובורב טולש ,עגושמ אוהש ןמזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות