משחק וניטנלו רוטקיו ןוראב תוצלפמ באינטרנט

                                  Monsters in the Closet Victor and Valentino קחשמ

וניטנלו רוטקיו ןוראב תוצלפמ (Monsters in the Closet Victor and Valentino):

.וניטנלו רוטקיו הצחמל םיחא ינש םיררוגתמ הב ,ורבקמ הטנומ ריעל םכת .תיטיא תצקו הביבח איה ,םכבור ומכ ,אתבס םהל שי Maplchishki םייעבט לע תוחוכ שי אתבסל יכ ,תואקתפרה הברהל םיכחמ םה .םידגב לש הרט תרוצב תורזומ תוצלפמב אלמ יפוסניא ךובמב םמצע ואצמו .םשמ תאצל םהל רוזע .םינוש םירושיכ שי םהמ דחא לכל ,םירוביג ףילחהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות