Hamster Grid Time קחשמ

דירג רגואה ןמז (Hamster Grid Time):

.וזל וז תוינפה בלה ילבח לש הינומרהה לש הינומרההו ,םויה בלל ההז ב .בלה תרוצל סחיב םצמצ בלל חתפמ תולימ .ךומכ םימכח םינקחשל קוקז אוה ךכ םשל .רבודמ הבש וזל הפוקת התואב הז התאש ינפל התאש ינפל םוחתל עיגהל יד .הילע ץחלו Hamster רה ןועש לש הנוילעה תילאמשה הניפב הנוכנה ןועשה .וכרדב ךישמי רגואה ,הנוכנ הבושתה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות