משחק ירשפא יתלב גנו'גהמ באינטרנט

                                  Mahjong Impossible קחשמ

ירשפא יתלב גנו'גהמ (Mahjong Impossible):

?ךלש בשקהו היצנגילטניאה תא קודבל הצור .ירשפא יתלב גנו'גהמ ןרקה ןרק לש תרגסמה תרוצ תרגסמ לש לוענמה רוח .תומצעהמ קחשמה שרגמ תא ןיטולחל תוקנל וכרטצת ,וכותב .והשלכ רויצ בצוי אשונ לכ לע .שרגמה לע תוהז תומצע יתש שפחלו םיאור םתאש המ לכ תא בטיה קודבל םכ .קחשמה הדשמ הלא םיטירפ םיריסמו תודוקנ ולבקת רבכע תציחלב םתריחב .הקיטנמורה לש ןמורה אוה הטורה םש«תיתחתה לש תיתחתה לש הנותחתה תי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות