משחק סכודה לש ןורכיזה קחשמ באינטרנט

                                  Duke's Memory Game קחשמ

סכודה לש ןורכיזה קחשמ (Duke's Memory Game):

.חיכש אל סופד םע תוגירח לש לקשמה יווישל סחיב תשומחת .תיבב ץצורתמ ןמזה לכ לבא ,טקשב תבשל בהוא אל אוה .םירזיבא ינשה םע דחא בוט בצמב ךב םיבוט תויהל בוט בצמב עיגמ תיללצ .לקשמה תומכ הבוט תוכיאב ,ההובג תוכיאב ,הבוט תוכיאב ,הבוט תוכיאב .הלועמ יתוזח ןורכיזל קקדזת ךכ םשלו םיעוצעצה לכ תא תוריהמב ריסהל …нР° Ð ° Ð ° Ð Ð Ð Ð ° Ð ° пР° д д Ð ‹Ð´Ð ,° דבועה לש וייח .Duke לש ןורכיזה קחשמב םכל רוזעי הז .ןגלבה תא וקנו םירדחב ורבע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות