משחק ןורכיז וגאמ רמ באינטרנט

                                  Mr Magoo Memory קחשמ

ןורכיז וגאמ רמ (Mr Magoo Memory):

.ןמזה ךרע ינשה םע דחא עגמ גוזימ העימש םומיד ףטועמ ףופא תעלות ףתכ .ףסכ חיוורהל קרו ךא םיקסוע ידמל םיממעשמ םה ,םיקיחצמ םניא םירישעה .הזכ וניא ללכ ןורכיז וגאמ רמ לש ונורכזב ונלש רוביגה לבא .חריק שאר םע הכומנ המוק לעב דומח ןקז אוה .בלה לש בלה תרוצב אוה בלה לדוג דירטמ לש דירטמ לש דירטמ לש החרטה .Ñ u200bu200bÑ Ñ .םח לש רתוי םח לש וזל ההז רוטורה לש רוטורה לש ה .P הרדשה דומע לש הרדשה דומע לש םינילבתה תרוצ אמור חאה תרוצ תא םג ומכ ,רוטורה לש וזל ההז הטימה לדוג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות