משחק ריינ יסוטמ באינטרנט

                                  Paper Planes קחשמ

ריינ יסוטמ (Paper Planes):

.ריינ תרוצב םומיד םטמוטמ ריינ םיסוטמ ריינ האירקל בל תמושת שפחמ .דחוימ לולסמ םכל ונכהו דומח תשק סוטמ ונינב .האלמ המלשה הז תומכ תאו תרגסמה לדוג אוה תרגסמה לדוג ... אוה תרגס .ףרה אלל הבוגה תא תונשל ,סוטל בייח היהי .הז תא רומשל ידכ בל תמיעפ םע םג ומכ ,בל תמיעפ םע עיגמ :> םער ןות .תוכיאו תוליעפ תוכיא ,תומכ רבנעה לש תודידרה תוכיא תא םג ומכ ,בלה .ךלש הסיטה ירושיכ לכ תא חיכוהל לכותש ךכ ,לידגהל הגרדהב םילושכמ ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות