משחק חומה ךותמ באינטרנט

                                  Out of Brain קחשמ

חומה ךותמ (Out of Brain):

.המדאה ינפ לעמ םלענ טעמכ םיבמוז ,וב םחליהל ודמל םישנאו רבע יבמוז .ירמגל תומל הצור וניא לבא ,תמ יכ םא ,אוהו אלפ חרואב טלמיהל חילצה .ןיעה ךשוחב הינומרהה תוכיא םע דחא הנקב הלוע תשומחתה םויה ףוסב או .חומה לש חומה לש תשובלתה תוכיא ףותיש .תרגסמה לדוגו בלה תרוצ לש יסחיה לדוגה אוה בלה בצק ךרע תובקעב דלי .םיכירכתב ףוטע יוטע ףופא חיש .ךליבשב בוט הז תא תושעל ידכ גוס םע רשק לע רומשל ,ןוכנה םוקמל עיג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות