משחק םוסמוס בוחר באינטרנט

                                  Sesame Street Storybook Builder קחשמ

םוסמוס בוחר (Sesame Street Storybook Builder):

.םהייח לע רופיס בותכל םכל םיעיצמ םוסמוס בוחר יבשות .¾Ð² Ð'Ñ Ñ Ð³Ð¾Ðμ мÐμÑ Ñ Ð ד «Ð²Ð¸Ñ n n нР° Ð¿Ñ Ð¾Ð³Ñ Ð»ÐºÑ .טסקטב וולי תולועפה לכ .הלילעה תא ךורעלו םיוות שדחמ רדסל ,עקר ,תונומת תונשל לוכי התא .םיעוריאה וחתפתי ךיאו הרקי המ ךב קר יולת הז .ןיינעבו האנהב ותוא אורקלו רפסה תא רוציל ולכוי םיוותהש ידכ רופיס הבהאב ,ססוג ,קלחמ ,קחוצ ףנע לש בוליש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות