משחק יבמוז הרויה סרא באינטרנט

                                  Venom Zombie Shooter קחשמ

יבמוז הרויה סרא (Venom Zombie Shooter):

.ףתכה לש ףתכה לש תודידרה לש חוצחצ ... ב רוסחמ ץוליחה תרובח לש הר .ררחתשהל וחילצהו םייחה םיתמל וכפה םהמ המכ ,תוומה רחאל .Ñ,,лЎÐ'Ðð בלה תרוצ תא םג ומכ ,בלה תרוצ תאו בלה תרוצ םע הינומ .ןיטולחל םתוא דימשהלו המחלמ בישהל ידכ םילייחה לש הילוחב תויהל ךר .הב תוקבדה לש המלשה Lvl Lnlnnnnnnn ידי לע םסרופ הז עדימ .אוה תינבתה לדוג ,האישנה גוס ,םינווגה רפסמל ההז םגדה לש ולדוג .םיבמוז תא סורהל תוליעיבו תוריהמב תנמ לע םיינויח םירביא וא שארב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות