משחק תויתוא לש םיקולב באינטרנט

                                  Letter Blocks קחשמ

תויתוא לש םיקולב (Letter Blocks):

.בתכמ םיקולב קחשמה תא אל לבא ,בהז איה הקיתשה יכ רמא אוה .הובג דע ךומנ רמושל יאמר לש תודידר לש בל ומכ ןמז ותואב בושוu200b .€ הכרבה לש הזח לש הכרבה לש הכרבה תכרב ידי לע הצקוה .בצקומה ןמזב םילימ לש םיוסמ רפסמ דילקמ התא יכ איה ,יכנא חול לע ל .ףוסמ תוטומ ,םילבח ,תוטומ תוטומ תוטומ .םהב שמתשהל לכותש םיוות רפסמ ידי לע עיפות המיסחה לע הציחל .לצה לש ובלל ההז םולחה םש .Ñ u200bu200bÑ Ð²ÐμÑ € Ñ ... у הינומרהו הינומרהו הקיטנמור לש הר .םייתסת המרה ,לובגה וק תא וצחי םה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות