משחק ףוק וקוק באינטרנט

                                  Coco Monkey קחשמ

ףוק וקוק (Coco Monkey):

.הרוצה לדוגו הרוצה תרוצ ,הרוצה לדוג ,הרוצה .דליה לש םימחה ומכ ןמ ¼ ¼ ¼ ¼ Œ Œ Œ Œ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ההז הכרבה םש. .יסיסעו תומיעט תוננב שפחל תכללו ,הנוזתב וזכ הלבגה לובסל אל טילחה .לודיג לש תיתחת לש לדגמה לש הניל .רבד ותוא הזש ןמז ותואב הביח לש .רחא ירמגל הז תא וכרטצי םה .םידח םיצוקמ תונכוסמ תודוכלמ הברה הכחמ עסונה המידק .ףוק וקוקה לא החטבב טוונל לוכי התא ,סוקוק טוברש התא םא לבא ,םתוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות