DinoRoyale.io קחשמ

DinoRoyale. less (DinoRoyale.io):

.לאיור Dino ב Œ Œ ° D D D D D D D לש הרוצה תרוצ תרוצ לש הרוצה תר io םיירוזא םיחטשל עיגהל ידכ ירוזא חטש רורחש RODS םוקמה לש ולדוג .תויכוכז םצמצה גוס לש םצמצה לדוג תא םיאתהל ידכ םשה לש הביח לדוג .םימחר רסחו חושק ,ריהמ תויהל בייח ונידה ,הז ליבשב .םירחתמה רובע דוצל ליחתהלו ללחב ןוזמ ףוסיא ,חוכ לבק .רועיש ........ דודר הדש קמוע .ךלש םייחה תוכיא תונהיל ולכות ,ךלש .יאנת אלל םיריכמ םלוכ רשא ,םירואזוניד לש רתויב קזחה ךלמה תויהלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות