משחק ףלצ באינטרנט

                                  Warzone Sniper קחשמ

ףלצ (Warzone Sniper):

¢" â ¢ â, ¬ â € .הנומתה לע ץחל ןכמ רחאלו הנומתה לע ץחל ,הנומתה ל .תופורתו ןוזמ לע וזב וז ןמזה לכ תומחלנה תובר תוצובקל תקלוחמ תישו .הלאה תוצובקה תחא ףרטצהל ףלצ Warzone אצמנ התא .הקפסא לש יאלמ ואצמ ךיתימע .םלוכ תא דימשהל ךרטצת ,ןיינבה גג לע יתספיטש רחאל ,התאו םיביוא וי .תיתחתל הספוקה ביבס םיבתוכ אלל תובתכ אלל תוערואמ .ךמצע לא ךמצעמ בתכמ הקיטנמורה םמעשמ לש תוטילבה תנשוש לש הלדוג תנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות