משחק הלילצ באינטרנט

                                  ScubaDive קחשמ

הלילצ (ScubaDive):

.רתויב תובוטה תואצותה תא גישהל תנמ לע חותיפל ,תוליעפה תוכיאו תול .בהאמה ללוצ - ScubaDive קחשמה לש רוביגה .הדובעה חוכ תוכיאל סחיב , Suit חתמ חתמ Sucker הקיני Suumice יד ל .םש היה אל הז לבא ,תיתחתב הנשי הטגירפ ירבש תויהל ךירצ ,םיחווידה .תלוספ שפחל ידכ קחרמ תוחשל טילחה רוביגה ................................................................ .ינשל דחא ותוא ץיפהל ידכ ,טרפה לש תושירדב דומעל ידכ ןחבומ .םינכוסמ םיגד השיגפ ענמיהל רוביגל רוזעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות