משחק Mudskipper באינטרנט

                                  Mudskipper קחשמ

Mudskipper (Mudskipper):

.םיסונייקואה תאו םיה ידי לע םישובכה םישילש ינש בכוכ שי םישנאו תג .דעצמ איה הינומרהה הנתשמ הצע ,ימוקמ ץחל בוט בצמו רתוי הבוט םייח .ללכה ןמ אצוי אל אוה Mudskipper קחשמב ונלש הרוביגה םישדח םיאנתל .םילשב רגרג תוסנל ידכ ישוס לש ןטק יא לע תאצל זעה ןטק גד .םיגד לש היצולובאה הלחה זאמו הז תא הבהא איה .ץרא רוציל ךופהל הל רוזעל לוכי התא .ריוואב ועגריי םימיזהו רתוי רהמ עונל םכל רוזעי בנזהו ,םיילגרל וכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות