Blast Off קחשמ

ץוציפה (Blast Off):

.העומש לש הקיטנמור לש ןמור לש דקור לש קולח לש הקיטנמור לש דימתמ .תכרעמה םע האוושה Rattrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrc Routineltrrrr .Blast Off ב אירמהל ליחתהל ידכ הטמל רופסל ול רוזעל ךירצ התאו ,תו .םימשה לא אירמת הטקרה ,ספא רפסמ םע לגעמל עיגמ התא רשאכו ,ךופה רד .הקיטמתמב ךלש עדיה תאו ךל תודות לכו .הרזחב םג אלא ,המידק קר אל רופסל לגוסמ תויהל דואמ בושח יכ ררבתמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות