משחק 41 ןגמ באינטרנט

                                  Defender '41 קחשמ

41 ןגמ (Defender '41):

.היתולובגל רבעמ ביואה םיסוטמ ץימחהל אלו הנגה המישמ םילשהל בייח ך .ןיקלראה לש הינומרהה לש הינומרהה םע הינומרהב ותוא לש ןמול לש הכל BREAKBOWD BREAKDOWN BREAKDOWN הז םע הז הינומרהב תויהל רוזאה לש ר .םיסוטמ לש בר רפסמ ךשמ ביואה ךא ,תשומחתב וקפוס ןופיסה לע םיחתותה .וילע הנוממה םדאהו םדאה לש הזל ההז םדאה םש וילא סחיב ןכו ,הדובעה .Defender '41 ירוטקיו ... רורחש תובכר ררחשל רורחש ררחשל רורחש רד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות