משחק שאלפ גד באינטרנט

                                  Fish Flash קחשמ

שאלפ גד (Fish Flash):

.םיגד שאלפ קחשמב ונלש רוביגה םע גודל םכתא םינימזמ ונא .םילבחל רושקש דחוימ לבחב ומצע תא שמיחו רשגה לע בשייתה אוה .הרוצה לש הרוצה תרוצ תרוצ לש הרוצה תרוצ תרוצ לש הרוצה תרוצ תינבת .םייסרא םישחנ הלא - ספתנ רבכ גדה תא ליערהל ימ תאו ספטל םילוכי םה .םיררועתמה םיגד הפוצ ,הנימי וא הלאמש םיצחה לע ץחל ,סופתל ליחתהל .הז ותוא לוכי התא קרו קצומ סופתל םע התיבה רוזחל הצור גיידה .תרגסמה לש הרוצה תאו תרגסמה תרוצ תאו תרגסמה לש הזל ההז תינבתה לד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות