משחק ץורמ תוריהמ תיאשמ תצלפמ באינטרנט

                                  Monster Truck Speed Race קחשמ

ץורמ תוריהמ תיאשמ תצלפמ (Monster Truck Speed Race):

.עגריהל הביס אל םה םילודג םילגלג .ךפהתהל איה רתויב הלקה ךרדה הלאכ םילגלג לע יכ םיעדוי םייעוצקמ םי .ץורמ תוריהמ תיאשמ תצלפמב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא .שיבכל ץוחמ רתויב םישקה םיאנתב הנוכמה לע טולשל תלוכיו תודרשיה ,ת .םייוסינה תאו ךלש הריירקה בצמל הכחמ .שבד הארנ אל םייחהש ךכ ,ריהמה שיבכה לע םיישק םומיסקמ רוצית ,ךפיה .ךלש הגיהנה ירושיכ לש ןחבמ לבא ,ךליבשב לויט אל הז .תושדח תוינוכמ לע ותוא תולבלו ףסכ עיגמ בטיה לבקל ,חצנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות