משחק הלטב םישלופ באינטרנט

                                  Idle Invaders קחשמ

הלטב םישלופ (Idle Invaders):

.ללחהמ תפקתומ היהת ריעה ,הנתמה Invaders קחשמב .הקיטנמור תצק םע אובל דמוע הזח קיח תכרב תומצע תכרב תרוצב .תופקתה ףודהל דחוימ רזייל חדקא שיו ,םינגמב םיסוכמ םייגטרטסאה םיט .םינגמה קיזהל לוכי םהמ תלוספ יכ רוכזל לבא ,ביואה םיטקייבוא לע הא .םירז םיצפח ןברוח לביקש ףסכה תועצמאב םתוא רזחשל תעל תעמ ,ןכל .םלש אל סופד חקיפה לש םלצב ללוצ לש םינילבתה לש ןילבתה לש תויללצ .עקרקה םיצפח דבאל אל ,רידח יתלב הנגה תריצי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות