משחק יביטמיטלוא טמחש באינטרנט

                                  Ultimate Chess קחשמ

יביטמיטלוא טמחש (Ultimate Chess):

.טמחש םה םלועב םסרופמה רתויב םיירלופופה םיקחשמה דחא .םינוש םיבירי דגנ םהב םחליהל לוכי התא ,טמחש Ultimate קחשמב םויה .ןבל םע ביריה תאו ,תורוחש תוכיתח םע קחשל ולכות .םיאת לש םיוסמ רפסמ תכלל קר לוכי חולה לע תסיפ לכ יכ רוכז .ולש םיכלהמה תא ונממ לולשל ךכבו ףתושב ביריה לש ךלמה תא םישל איה .טמחשה חול תא ךל עירפהל יכ ביריה תוכיתח תא ריסהל תעב הבו שארמ ךל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות