Train Controller קחשמ

תבכרה תבכר (Train Controller):

.ןיטולחל תויטובור תובכר ןיא דועב ,דבל ץורל אל תובכר .קיפסמ אל הז לבא ,גהנה ידי לע םיטלשנ םה .חלשמה ידי לע תוחקופמ רתאב תובכרה לכ ,ףסונב .םיצחה תא ריבעהל הדוקפ ןתונ םגו ,םינעטמ םירהל וא םיעסונהמ תדרל ק .ךסמה לש ןוילעה קלחב תופקתשמ המר לכב ךלש תומישמה .ףצר ותואב םתוא םילשהל ךילע .םירוזמר לע ץחלו םיצחה תא םגרתל ,תאז תושעל ידכ .קורי רוא תתל וא קיספהל .רדסב אל והשמ תישע םא םתוא קורזל לוכי התא ,הרוחסה תא חק .תבכרה רקב תועבטמ לבקת המלשוה תומישמ רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות