משחק קילק עבטמ רפוס באינטרנט

                                  Super Coin Clicker קחשמ

קילק עבטמ רפוס (Super Coin Clicker):

.רקילק רפוס קחשמה לש קנע בהז עבטמ הנה .םסק אוה ךלש עבטמה יכ הלגמ התא זאו ,רתוי הצור התא ,דחא ךירצ התא .ןוילימ ןוה חיוורהל לכות ,תאז םע .רשפאה לככ רהמ הז תא תושעל לוגע ףסכה לע ץחל טושפ ,תאז תושעל ידכו .שדח ףסכ לש התעפוה יולת םיקילק לש תוריהמ ךותמ .האלה ןכו קנבה ןוריזח לש קנראה תלוביק תלדגה ידי לע םיגורדש תושעל .ךליבשב דובעל ךישמי בהז דועב ,החונמ תצק לבקל לוכי התא ,תועבטמ 20

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות