משחק תילע ףלצ באינטרנט

                                  Elite Sniper קחשמ

תילע ףלצ (Elite Sniper):

.שקנתמ ומכ הלשממה תורישב היהת התא ףלצ תילע קחשמב .םישנא לסחל תורושקה תונוש תומישמ םע םלועה יבחרב חלשית התא ,תובור .ךלומ םילבחמ לש הנחמה תא הארת ,המגודל .םהל םידדצה לש תורצה לש הינומרהה לש םילפטמה רובע תוינפה .הלש חטשה תא קודבל ידכ תפקשמב שמתשהל ךירצ התא .קפואב ביואה תא סופתל ךלש םיידיב הבור תחקל ולכות ,הרטמה תא ואצמש .שאב חותפל ,ןכומ רשאכ .הז לע תודוקנ ךל ונתיי םהו ותוא סורהי ביואה תא תוכהל רודכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות