משחק הטטק סרטסאמ באינטרנט

                                  Brawl Masters קחשמ

הטטק סרטסאמ (Brawl Masters):

.םחליהל הביס תתל קר ,יחרכה אל אוה שבדו םיאשונ המכ .הלאכ םידמעומ העברא שי ונלש קחשמה יקחשמב .גאב ו Grinch ,רוחש רמ ,עשורמה חירסמ יבמוז ןיב רוחבל .ומצעל םחול רוחבל םג ,םיינשל רטשמ רחבת םא ,ךלש ףתושה .קחשמה תא קפסי ביריה ,דחא קחשמ התא םא .Ñ ° ... הגאשה לש הזח לש םצמצה לש אשנ לדוג תא םיאתהל ידכ תרגסמה .תונמוימו ךלש תונמוימב יולת תומדה לש ןוחצינהו החלצהה .שתומ טטומתמ אוהש דע שארה תא טועבל ,םיידיה ,םיילגרה םע ביריה תא .חצנל השולשמ םיבוביס ינשב תוכזל ידכ קיפסמ הז