משחק ברק סופיטבא באינטרנט

                                  Prototype Airplane Combat קחשמ

ברק סופיטבא (Prototype Airplane Combat):

.סוטמ ברק סופיט בא לש לדוגה תא םיאתהל דעונ סוטמ ברק סופיט בא הטו .תידוסי הקידב עצבל ךרוצ שי ,הזה לדומה לש ינומה רוצייל קורי רוא ת .הביאה ישעמב תורישי ףתתשהל איה תאז תושעל רתויב הבוטה ךרדהו .ךלומ ועיפוי םימחול םיביוא דואמ בורקב המישמה לע אירמת התא וישכע .לייאל תכלל םיזעמ וליפא שיו ,תוטקר תוריל וליחתי דימו ,סקטה לע וד .תירשפא ךרד לכב םיפפועמ םיליטו תויושגנתה עונמל איה ךלש המישמה .ןמצע תא תונווכמ ןניא ןהש ןה תובוטה תושדחה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות