משחק רניילמירד גניאוב לזאפ באינטרנט

                                  Boeing Dreamliner Puzzle קחשמ

רניילמירד גניאוב לזאפ (Boeing Dreamliner Puzzle):

.םלועב לייטל ידכ תונוש הפועת תורבחב םישמתשמ םיבר םישנא .גניאוב לש םיסוטמב םיסט םבור .םתוא ריכהל לוכי התא ,לזאפ Dreamliner גניאוב קחשמה תוכזב ,םויה .םיסוטמ לש הזה גתומה לש םייולג םימגד ויהי ךסמה לע התאש ינפל .םהמ דחא רוחבל ךילע היהי .טוריפב הנומתה תא רוכזל ןמז לש הנטק תומכ ךל היהי ,ןכמ רחאל .תירוקמה הנומתה תא רזחשל םהמ לזאפ ביכרהל ךירצ התאו תוכיתחל תצפנת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות