Caveman קחשמ

תורעמ שיא (Caveman):

.םיימוקמה םיבשותה םע שגפיתו ןבאה תפוקתל רבעות התא .דיצל תאצל ידכ ולש הרעמה תא בזע טושפ אוה .הלוכ הנוכשה לע המיא ליטמ בר ןמז הזמ רשא ,קנע רואזוניד אלמל הצור .ולש סובל דייצה תא ץימחהל אל וסניש םיבר םינטק םירואזוניד סיבהל ך .רוביגה תא רוצעל הסני לקתנ ףרוט לכ .רורב היהי ליבשהו קחרממ ץח קורזל ,בורק ותוא רומש .דוס םיציב רתסומ תומר ב .תורעמה לע ףסונ םויאל וכפהי אלו לודג רואזונידמ ועקבי אל םידליש ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות