משחק לובסופ רפוס באינטרנט

                                  Super Foosball קחשמ

לובסופ רפוס (Super Foosball):

.Foosball רפוס קחשל םכתא םינימזמ ונחנאו שגרמ קחשמ אוה ןחלוש לגרו .םיטובורה היהי םיבירי ,םיטלתא תובובה תא להנל ולכות .טנרטניאב םיילאוטריו םידמעומ לש םוצע רפסמ ךותמ יארקא ןפואב ורחבנ .ביריה לש הרטמה ןוויכל עונל רודכל םרוגש המ ,הנימי וא הלאמש תומלש .לבלובמ לבקמ אל התאש ךכ ,הטילש תוחתפמ תא ריכהל ,קחשמה תליחת ינפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות