משחק םיצע לודגל ףסכ םאה באינטרנט

                                  Does Money Grow Trees קחשמ

םיצע לודגל ףסכ םאה (Does Money Grow Trees):

.אוביש רפסמה תרוצלו שארה לש ולדוגל ההז םגדה לש ולדוג ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ .יאלקח קסע חתפל ול רוזעל .ףסכה תא תונחב תונקל ,חטשה תא ביחרהל ,םיעוטנ םיחמצ .ידמ רתוי דובעל וילע תופכלו דוביכ ול תתל דימ ,תומדה לש היוקל תוא .םייתסי קחשמה תרחא ,ןוזיא לע רומשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות