משחק רפוט גד באינטרנט

                                  Claw Fish קחשמ

רפוט גד (Claw Fish):

.לכל עודי ןמזמ רבכ ,תדחוימ תכתמ תזיחא םע קוניפ וא עוצעצ ףולשל לו .םיינועבצ םיגד םע םוירווקא ךותל תחפוי םירפט םע הדלפ הפכ ,םיכר םי .םימה לכ תויהל םיצור אלו םיעשעשמ םה .קחשמה לש ןורקיעה הז ,חונ אל דואמ אוה דוכלל ,תחא תבב רתוי המכ וא .םיגד לש יברמה רפסמה תא ףולשל ךירצ התא םיוסמ ןמז ךשמב .ךלש המושרה תא תוכהלו בוש קחשל לוכי התא זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות